Research Committee (Ph.D. matter / Research matter Committee)

1Prof. (Dr.) Sukanta Kumar Nanda, ProfessorChairperson
2Dr. Soumitra Kumar Chatterjee, Asst. ProfessorMember
3Dr. Nidhi Chauhan, Asst. Professor Member